Publicatiekalender

In onderstaande publicatiekalender lees je wanneer een indicator voor het laatst geactualiseerd is op onze website en in welke maand we nieuwe data verwachten. De indicatoren uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor worden driejaarlijks geactualiseerd en zijn voor het laatst gepubliceerd in juni 2021. De indicatoren uit centrale databanken krijgen in principe jaarlijks een update. Hiervoor zijn we afhankelijk van de dataleveranciers. We verzamelen een aantal indicatoren rechtstreeks, maar werken voor een groot aantal indicatoren ook samen met Statistiek Vlaanderen, die onze data-updates aanleveren. Zodra wij een data-update ontvangen, doen we het nodige om deze data zo snel als mogelijk op onze website te publiceren.
Basisthema
Indicator
Definitie
Update aanlevering
Laatste update
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Leden sportclubs
Definitie
Aantal leden van sportclubs, per 1.000 inwoners
Update frequentie
januari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Sportinfrastructuur
Definitie
Aantal sportaccommodaties, per 1.000 inwoners
Update frequentie
januari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Economie
Indicator
Tewerkstelling in sociale economie
Definitie
Aantal doelgroepwerknemers tewerkgesteld in sociale economie, per 1.000 inwoners op arbeidsleeftijd
Update frequentie
januari
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Integratie
Indicator
Werkzoekenden zonder werk van buiten de EU-27, EVA-landen of VK
Definitie
Aandeel werkzoekenden zonder werk van buiten EU-28 of EVA-landen, in procenten
Update frequentie
januari
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Minimale aanwezigheid kleuteronderwijs
Definitie
Aandeel leerlingen in kleuteronderwijs met minimumaanwezigheid van 150 (3-jarigen), 185 (4-jarigen) en 290 halve dagen (5-jarigen), naar vestigingsplaats, in procenten
Update frequentie
januari
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Vlaamse Rand
Indicator
Werkzoekenden zonder werk met een taalachterstand Nederlands
Definitie
Aandeel werkzoekenden zonder werk met taalachterstand Nederlands, in procenten
Update frequentie
januari
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Werk
Indicator
Langdurig werkzoekenden zonder werk
Definitie
Aandeel langdurig (langer dan één jaar) werkzoekenden zonder werk, in procenten
Update frequentie
januari
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Werk
Indicator
Spanningsratio
Definitie
Verhouding tussen aantal beschikbare werkzoekenden zonder werk en aantal openstaande vacatures
Update frequentie
januari
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Werk
Indicator
Werkzoekenden zonder werk, naar scholingsgraad
Definitie
Aandeel werkzoekenden zonder werk opgedeeld volgens scholingsgraad, in procenten
Update frequentie
januari
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Werk
Indicator
Werkzoekendengraad, naar geslacht
Definitie
Aandeel werkzoekenden zonder werk in beroepsbevolking, naar geslacht, in procenten
Update frequentie
januari
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Werk
Indicator
Werkzoekendengraad, naar leeftijd
Definitie
Aandeel werkzoekenden zonder werk in beroepsbevolking, naar leeftijdsgroep, in procenten
Update frequentie
januari
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Residentiële ouderenzorg
Definitie
Aantal plaatsen in woonzorgcentra en in assistentiewoningen, per 100 inwoners van 65 jaar en ouder
Update frequentie
januari
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Residentiële ouderenzorg: regionale spreiding
Definitie
Verhouding tussen aandeel voorzieningen residentiële ouderenzorg in gemeente en aandeel in buurgemeenten (x 100)
Update frequentie
januari
Update aanlevering
20-08-21
Basisthema
Armoede
Indicator
Onderwijskansarmoede-indicator (OKI)
Definitie
Gemiddeld aantal kenmerken inzake onderwijskansarmoede waaraan leerlingen lager onderwijs voldoen, als score op 4
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Armoede
Indicator
Personen met betalingsachterstand
Definitie
Aandeel personen met minstens één wanbetaling voor consumenten- of hypothecair krediet, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Langdurig werkzoekenden zonder werk, naar herkomst
Definitie
Aandeel langdurig (langer dan één jaar) werkzoekenden zonder werk, per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Leerlingen deeltijds beroepsonderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Definitie
Aandeel leerlingen in deeltijds beroepssecundair onderwijs die wonen in gemeente, opgesplitst naar thuistaal, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Leerlingen OKAN, naar woonplaats, naar thuistaal
Definitie
Aandeel leerlingen in onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers die wonen in gemeente, opgesplitst naar thuistaal, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
02-09-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Schoolse vertraging lager onderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Definitie
Aandeel leerlingen die in lager onderwijs minstens twee jaar schoolse vertraging hebben opgelopen en die wonen in gemeente, naar thuistaal, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Schoolse vertraging secundair onderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Definitie
Aandeel leerlingen die in secundair onderwijs minstens twee jaar schoolse vertraging hebben opgelopen en die wonen in gemeente, naar thuistaal, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Werkzoekenden zonder werk in beroepsinschakelingstijd, naar herkomst
Definitie
Aandeel werkzoekenden zonder werk in beroepsinschakelingstijd, naar herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Werkzoekenden zonder werk, naar herkomst, naar leeftijd
Definitie
Aandeel werkzoekenden zonder werk naar leeftijdsgroep, per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Werkzoekenden zonder werk, naar herkomst, naar scholingsgraad
Definitie
Aandeel werkzoekenden zonder werk naar scholingsgraad, per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Zeer langdurige werkzoekenden zonder werk, naar herkomst
Definitie
Aandeel zeer langdurig (langer dan twee jaar) werkzoekenden zonder werk, per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Leerlingen kleuteronderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Definitie
Aandeel leerlingen in gewoon kleuteronderwijs die wonen in gemeente, opgesplitst naar thuistaal, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Leerlingen lager onderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Definitie
Aandeel leerlingen in gewoon lager onderwijs die wonen in gemeente, opgesplitst naar thuistaal, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Leerlingen secundair onderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Definitie
Aandeel leerlingen in gewoon secundair onderwijs die wonen in gemeente, opgesplitst naar thuistaal, in procenten
Update frequentie
februari
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Vroegtijdige schoolverlaters, naar woonplaats, naar thuistaal
Definitie
Aandeel jongeren die secundair onderwijs verlaten zonder kwalificatie en die wonen in gemeente, per thuistaal, in procenten
Update frequentie
maart
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Restafval
Definitie
Aantal kilogram restafval, per inwoner
Update frequentie
maart
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Zuiveringsgraad riolering
Definitie
Aandeel inwoners aangesloten op riolering die lozen op rioolwaterzuiveringsinstallatie, in procenten
Update frequentie
maart
Update aanlevering
25-04-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Deelnemers deeltijds kunstonderwijs, naar vestigingsplaats
Definitie
Aantal deelnemers deeltijds kunstonderwijs in vestigingsplaatsen in gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
maart
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Deelnemers deeltijds kunstonderwijs, naar woonplaats
Definitie
Aantal deelnemers deeltijds kunstonderwijs die wonen in gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
maart
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Vroegtijdige schoolverlaters, naar woonplaats
Definitie
Aandeel jongeren die secundair onderwijs verlaten zonder kwalificatie en die wonen in gemeente, in procenten
Update frequentie
maart
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
CO2-emissies door verwarming huishoudens
Definitie
Aantal ton CO2-uitstoot door brandstofverbruik voor verwarming bij huishoudens, per huishouden
Update frequentie
april
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Uitvoeringsgraad riolering
Definitie
Verhouding tussen totaal aantal inwoners dat op de riolering is aangesloten en aantal maximaal gerioleerde inwoners, in procenten
Update frequentie
april
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Ruimte
Indicator
Bouwvergunningen voor wonen en ondernemen
Definitie
Aandeel bouwvergunningen voor residentiële gebouwen en voor niet-residentiële gebouwen, in procenten
Update frequentie
april
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Ruimte
Indicator
Landgebruik
Definitie
Aandeel oppervlakte per type landgebruik, in procenten
Update frequentie
april
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Ruimte
Indicator
Ruimtebeslag
Definitie
Aandeel oppervlakte ingenomen door nederzettingen en menselijke activiteiten, in procenten
Update frequentie
april
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Bouwvergunningen voor wonen: nieuwbouw en renovatie
Definitie
Aandeel residentiële bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatie gebouwen, in procenten
Update frequentie
april
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Prognose afhankelijkheidsratio
Definitie
Projectie van verhouding tussen aantal 0-19-jarigen en 65-plussers en aantal 20-64-jarigen
Update frequentie
mei
Update aanlevering
20-08-21
Basisthema
Demografie
Indicator
Prognose grijze druk
Definitie
Projectie van verhouding tussen aantal 65-plussers en aantal 20-64-jarigen
Update frequentie
mei
Update aanlevering
20-08-21
Basisthema
Demografie
Indicator
Prognose groene druk
Definitie
Projectie van verhouding tussen aantal 0-19-jarigen en aantal 20-64-jarigen
Update frequentie
mei
Update aanlevering
20-08-21
Basisthema
Demografie
Indicator
Prognose huishoudens, naar grootte
Definitie
Projectie van aantal private huishoudens naar grootte, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Demografie
Indicator
Prognose inwoners, naar geslacht
Definitie
Projectie van aandeel inwoners naar geslacht, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
20-08-21
Basisthema
Demografie
Indicator
Prognose inwoners, naar leeftijd
Definitie
Projectie van aandeel inwoners naar leeftijd, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
20-08-21
Basisthema
Integratie
Indicator
Werkloosheidsgraad, naar herkomst (detail)
Definitie
Aandeel werklozen in beroepsbevolking naar herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
01-09-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Werkzaamheidsgraad, naar herkomst (detail)
Definitie
Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd, naar herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
01-09-22
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Windturbines
Definitie
Aantal onshore windturbines, per 10.000 inwoners
Update frequentie
mei
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Zonnepanelen: bijkomende installaties
Definitie
Aantal bijkomende installaties met zonnepanelen per jaar, per 1.000 inwoners
Update frequentie
mei
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Zonnepanelen: totaal installaties
Definitie
Aantal installaties met zonnepanelen, per 1.000 inwoners
Update frequentie
mei
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Zonnepanelen: vermogen
Definitie
Totaal vermogen van installaties met zonnepanelen, in watt per inwoner
Update frequentie
mei
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Personeelsleden
Definitie
Aantal persoonsleden bij gemeente, OCMW en AGB, in koppen en VTE per 1.000 inwoners
Update frequentie
mei
Update aanlevering
30-05-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Personeelsleden met specifieke opdracht: OCMW
Definitie
Aandeel personeelsleden van OCMW met specifieke opdracht, naar koppen en VTE, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
30-05-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Personeelsleden, naar bestuur
Definitie
Aandeel personeelsleden per bestuur, naar koppen en VTE, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
30-05-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Personeelsleden, naar prestatieregime
Definitie
Aandeel personeelsleden per prestatieregime, naar koppen en VTE, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
30-05-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Personeelsleden, naar statuut
Definitie
Aandeel personeelsleden per statuut, naar koppen en VTE, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
30-05-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Studenten hoger onderwijs, naar woonplaats
Definitie
Aantal studenten hoger onderwijs die wonen in gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
mei
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Ruimte
Indicator
Verharding
Definitie
Aandeel oppervlakte waarvan aard en/of toestand gewijzigd is door artificiële, (semi-)ondoorlaatbare materialen, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Gemiddelde huurprijs
Definitie
Gemiddelde huurprijs, gebaseerd op residentiële en commerciële huurcontracten, in euro
Update frequentie
mei
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Mediaanprijs appartementen
Definitie
Mediaanprijs van verkopen van appartementen, in euro
Update frequentie
mei
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Mediaanprijs huizen
Definitie
Mediaanprijs van verkopen van huizen (exclusief appartementen), in euro
Update frequentie
mei
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Sociale woningen: regionale spreiding
Definitie
Verhouding tussen aandeel sociale huurwoningen in gemeente en aandeel in buurgemeenten (x 100)
Update frequentie
mei
Update aanlevering
02-08-22
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Verkopen woningen, naar bouwwijze
Definitie
Aandeel verkopen naar type vastgoed, in procenten
Update frequentie
mei
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Antibioticumconsumptie
Definitie
Aantal terugbetaalde standaard dagdosissen antibioticum, per 1.000 rechthebbenden
Update frequentie
mei
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Zorgbehoevenden met zorgverzekering mantel- en thuiszorg
Definitie
Aantal thuiswonende personen die tegemoetkoming mantel- en thuiszorg ontvangen, per 100 inwoners
Update frequentie
mei
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Armoede
Indicator
Energie-armoede huishoudens
Definitie
Aantal budgetmeters elektriciteit en aardgas, per 1.000 toegangspunten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Armoede
Indicator
Kinderen in gezin met zeer lage werkintensiteit
Definitie
Aandeel 0-17-jarigen in gezin met zeer lage werkintensiteit, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Armoede
Indicator
Personen in gezin met zeer lage werkintensiteit
Definitie
Aandeel 0-59-jarigen in gezin met zeer lage werkintensiteit, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Demografie
Indicator
Meerderjarige nieuwkomers
Definitie
Aantal meerderjarige nieuwkomers, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Economie
Indicator
Bezoldigde werkgelegenheid, naar hoofdsectoren
Definitie
Aandeel personen in bezoldigde werkgelegenheid naar hoofdsectoren, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
02-02-22
Basisthema
Economie
Indicator
Economische specialisatie
Definitie
Aandeel van 10 belangrijkste bedrijfstakken, inclusief resp. exclusief quartaire bedrijfstakken, in totale bezoldigde tewerkstelling
Update frequentie
juni
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Economie
Indicator
Netto-jobcreatie
Definitie
Verschil in aantal jobs tussen jaar x en jaar x-1, in procent van aantal jobs in jaar x-1
Update frequentie
juni
Update aanlevering
02-08-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Inburgeraars aangemeld bij onthaalbureau
Definitie
Aantal meerderjarige inburgeraars dat zich voor eerst heeft aangemeld bij onthaalbureau, per 10.000 inwoners
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Inburgeraars aangemeld bij onthaalbureau, naar doelgroep
Definitie
Aandeel meerderjarige inburgeraars dat zich voor eerst heeft aangemeld bij onthaalbureau, naar doelgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Inburgeraars aangemeld bij onthaalbureau, naar nationaliteit
Definitie
Aandeel meerderjarige inburgeraars dat zich voor eerst heeft aangemeld bij onthaalbureau, naar nationaliteitsgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Inburgeraars met inburgeringsattest
Definitie
Aantal meerderjarige inburgeraars dat inburgeringsattest heeft behaald, per 10.000 inwoners
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Inburgeraars met inburgeringsattest, naar doelgroep
Definitie
Aandeel meerderjarige inburgeraars dat inburgeringsattest heeft behaald, naar doelgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Inburgeraars met inburgeringsattest, naar nationaliteit
Definitie
Aandeel meerderjarige inburgeraars dat inburgeringsattest heeft behaald, naar nationaliteitsgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Inburgeraars met inburgeringscontract
Definitie
Aantal meerderjarige inburgeraars dat inburgeringscontract heeft ondertekend, per 10.000 inwoners
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Inburgeraars met inburgeringscontract, naar doelgroep
Definitie
Aandeel meerderjarige inburgeraars dat inburgeringscontract heeft ondertekend, naar doelgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Inburgeraars met inburgeringscontract, naar nationaliteit
Definitie
Aandeel meerderjarige inburgeraars dat inburgeringscontract heeft ondertekend, naar nationaliteitsgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Loontrekkenden en zelfstandigen, naar herkomst
Definitie
Aandeel loontrekkenden en zelfstandigen, per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Loontrekkenden, naar arbeidsregime, naar herkomst
Definitie
Aandeel loontrekkenden naar arbeidsregime, per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Loontrekkenden, naar dagloonklasse, naar herkomst
Definitie
Aandeel loontrekkenden naar dagloonklasse, per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Loontrekkenden, naar sector, naar herkomst
Definitie
Aandeel loontrekkenden naar sector, per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Meerderjarige nieuwkomers, naar doelgroep
Definitie
Aandeel meerderjarige nieuwkomers naar doelgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Meerderjarige nieuwkomers, naar geslacht
Definitie
Aandeel meerderjarige nieuwkomers naar geslacht, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Meerderjarige nieuwkomers, naar leeftijd
Definitie
Aandeel meerderjarige nieuwkomers naar leeftijd, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Meerderjarige nieuwkomers, naar nationaliteit
Definitie
Aandeel meerderjarige nieuwkomers naar nationaliteitsgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Meerderjarige nieuwkomers, naar statuut
Definitie
Aandeel meerderjarige nieuwkomers naar statuut, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Personen in gezin met zeer lage werkintensiteit, naar herkomst
Definitie
Aandeel 0-59-jarigen in gezin met zeer lage werkintensiteit per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Personen met (equivalent) leefloon, naar herkomst
Definitie
Aandeel personen met (equivalent) leefloon per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Werkloosheidsgraad, naar herkomst, naar geslacht
Definitie
Aandeel werklozen in beroepsbevolking, naar herkomstgroep en naar geslacht, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Werkloosheidsgraad, naar herkomst, naar leeftijd
Definitie
Aandeel werklozen in beroepsbevolking, naar herkomstgroep en naar leeftijdsgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Werkzaamheidsgraad, naar herkomst, naar geslacht
Definitie
Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd, naar herkomstgroep en naar geslacht, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Werkzaamheidsgraad, naar herkomst, naar leeftijd
Definitie
Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd, naar herkomstgroep en naar leeftijdsgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
CO2-emissies, naar sector
Definitie
Aandeel CO2-uitstoot per sector, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
02-09-22
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Energieverbruik, naar sector
Definitie
Aandeel energieverbruik per sector, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
02-09-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Personeelsleden, naar geslacht
Definitie
Aandeel personeelsleden per geslacht, bij alle personeelsleden en bij 20% personeelsleden met hoogste salaris, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Personeelsleden, naar herkomst
Definitie
Aandeel personeelsleden per herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Personeelsleden, naar leeftijd
Definitie
Aandeel personeelsleden per leeftijdsgroep, bij alle personeelsleden en bij 20% personeelsleden met hoogste salaris, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Werk
Indicator
Deeltijds werken
Definitie
Aandeel loontrekkenden in deeltijdse arbeid, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Werk
Indicator
Werkloosheidsgraad, naar herkomst
Definitie
Aandeel werklozen in beroepsbevolking naar herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Werk
Indicator
Werkloosheidsgraad: herkomstkloof
Definitie
Verschil tussen werkloosheidsgraad van personen van niet-EU-herkomst en personen van Belgische herkomst, in procentpunt
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Werk
Indicator
Werkzaamheidsgraad, naar herkomst
Definitie
Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd, naar herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Werk
Indicator
Werkzaamheidsgraad: herkomstkloof
Definitie
Verschil tussen werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en personen van niet-EU-herkomst, in procentpunt
Update frequentie
juni
Update aanlevering
01-07-22
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Opvangplaatsen baby's en peuters
Definitie
Aantal plaatsen in kinderopvang voor baby's en peuters (0-2 jaar), per 100 baby's en peuters
Update frequentie
juni
Update aanlevering
17-05-23
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Opvangplaatsen baby's en peuters met inkomenstarief
Definitie
Aantal plaatsen met inkomenstarief in kinderopvang voor baby's en peuters (0-2 jaar), per 100 baby's en peuters
Update frequentie
juni
Update aanlevering
02-09-22
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Opvangplaatsen baby's en peuters: regionale spreiding
Definitie
Verhouding tussen aandeel opvangplaatsen voor baby's en peuters in gemeente en aandeel in buurgemeenten (x 100)
Update frequentie
juni
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Personen met handicap
Definitie
Aandeel personen die ondersteund worden door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, in procenten
Update frequentie
juni
Update aanlevering
02-08-22
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Toerismecapaciteit
Definitie
Aantal bedden, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
02-09-22
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Verblijfstoerisme
Definitie
Aantal overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
02-09-22
Basisthema
Demografie
Indicator
Aangroei bevolking 10 jaar
Definitie
Aangroei van bevolking ten opzichte van 10 jaar eerder, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Extern migratiesaldo
Definitie
Verschil tussen inwijkingen uit en uitwijkingen naar buitenland, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Huishoudens, naar grootte
Definitie
Aandeel private huishoudens naar grootte, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Inwonersaantal
Definitie
Aantal inwoners in de gemeente en gemiddeld aantal inwoners in een gemeente binnen de benchmark
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Personen bij huishoudens, volgens LIPRO-typologie
Definitie
Aandeel personen binnen huishoudens naar type huishouden, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
02-09-22
Basisthema
Demografie
Indicator
Personen van buitenlandse herkomst
Definitie
Aandeel personen van buitenlandse herkomst, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Personen van buitenlandse herkomst, naar herkomst
Definitie
Aandeel personen van buitenlandse herkomst naar herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Vreemdelingen
Definitie
Aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Economie
Indicator
Bezettingsgraad van bedrijventerreinen
Definitie
Bezette oppervlakte van bedrijventerreinen, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Integratie
Indicator
Externe inwijking van vreemdelingen
Definitie
Aantal vreemdelingen dat zich vanuit buitenland in gemeente is komen vestigen, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Externe uitwijking van vreemdelingen
Definitie
Aantal vreemdelingen dat vanuit gemeente is uitgeweken naar buitenland, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Interne inwijking van vreemdelingen
Definitie
Aantal vreemdelingen dat zich vanuit andere Belgische gemeente in gemeente is komen vestigen, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Interne uitwijking van vreemdelingen
Definitie
Aantal vreemdelingen dat vanuit gemeente is uitgeweken naar andere Belgische gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Migratiesaldo van vreemdelingen
Definitie
Verschil tussen totale inwijkingen en totale uitwijkingen van vreemdelingen, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
02-09-22
Basisthema
Integratie
Indicator
Personen van buitenlandse herkomst excl. Nederlandse herkomst
Definitie
Aandeel personen van buitenlandse herkomst zonder personen van Nederlandse herkomst, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Personen van buitenlandse herkomst, naar geslacht
Definitie
Aandeel personen van buitenlandse herkomst per geslacht, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Personen van buitenlandse herkomst, naar herkomst (detail)
Definitie
Aandeel personen van buitenlandse herkomst naar herkomstgroep, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Personen van buitenlandse herkomst, naar leeftijd
Definitie
Aandeel personen van buitenlandse herkomst per leeftijdsgroep, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Personen van buitenlandse herkomst, naar nationaliteitshistoriek
Definitie
Aandeel personen van buitenlandse herkomst opgedeeld volgens nationaliteitshistoriek, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Vreemde nationaliteiten
Definitie
Aantal bekende vreemde nationaliteiten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Vreemdelingen met nationaliteit MOE-landen
Definitie
Aandeel personen met huidige nationaliteit uit MOE-landen, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Vreemdelingen, naar geslacht
Definitie
Aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit per geslacht, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Vreemdelingen, naar leeftijd
Definitie
Aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit per leeftijdsgroep, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Vreemdelingen, naar nationaliteit
Definitie
Top 5 meest voorkomende nationaliteiten: aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit naar nationaliteit, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Vreemdelingen, naar nationaliteitsgroep
Definitie
Aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit naar nationaliteitsgroep, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Vreemdelingen, naar nationaliteitsgroep (detail)
Definitie
Aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit naar nationaliteitsgroep, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Mobiliteit
Indicator
Milieuvriendelijkheid van wagenpark, naar CO2-uitstoot
Definitie
Aandeel personenwagens in bezit van particulieren naar CO2-uitstoot, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Mobiliteit
Indicator
Milieuvriendelijkheid van wagenpark, naar ecoscore
Definitie
Aandeel personenwagens in bezit van particulieren naar ecoscore, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Mobiliteit
Indicator
Verkeersongevallen met doden of gewonden
Definitie
Aantal verkeersongevallen, per 100.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Mobiliteit
Indicator
Verkeersslachtoffers
Definitie
Aantal verkeersslachtoffers, per 100.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Mobiliteit
Indicator
Verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers
Definitie
Aantal verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers, per 100.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Samenleven
Indicator
Criminaliteitsgraad
Definitie
Aantal geregistreerde feiten, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Samenleven
Indicator
Misdrijven, naar type
Definitie
Aandeel geregistreerde feiten per type feit, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Vlaamse Rand
Indicator
Borelingen, naar nationaliteit moeder
Definitie
Aandeel borelingen naar geboortenationaliteit van moeder, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
02-09-22
Basisthema
Vlaamse Rand
Indicator
Borelingen, naar taal moeder en kind
Definitie
Aandeel borelingen naar taal die moeder met kind spreekt, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
02-09-22
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Ongeschikte of onbewoonbare woningen
Definitie
Aantal besluiten ongeschikte of onbewoonbare woningen, per 1.000 gebouwen
Update frequentie
juli
Update aanlevering
02-08-22
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Sociaal woningaanbod
Definitie
Aantal sociale huurwoningen, per 100 huishoudens
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Bezoek tandarts
Definitie
Aandeel rechthebbenden met minstens twee contacten met tandarts in laatste drie jaren, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Externe inwijking
Definitie
Aantal personen dat zich vanuit buitenland in gemeente is komen vestigen, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Inwoners, naar geslacht
Definitie
Aandeel inwoners naar geslacht, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Externe uitwijking
Definitie
Aantal personen dat vanuit gemeente is uitgeweken naar buitenland, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Inwoners, naar leeftijd
Definitie
Aandeel inwoners naar leeftijd, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Jonge kinderen
Definitie
Aandeel jonge kinderen van 0 tot en met 3 jaar, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Kinderen
Definitie
Aandeel kinderen van 0 tot en met 17 jaar, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
65-plussers
Definitie
Aandeel inwoners van 65 jaar en ouder, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
80-plussers
Definitie
Aandeel inwoners van 80 jaar en ouder, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Groene druk
Definitie
Verhouding tussen aantal 0-19-jarigen en aantal 20-64-jarigen
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Grijze druk
Definitie
Verhouding tussen aantal 65-plussers en aantal 20-64-jarigen
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Demografische afhankelijkheidsratio
Definitie
Verhouding tussen aantal 0-19-jarigen en 65-plussers en aantal 20-64-jarigen
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Demografische doorstromingsratio
Definitie
Verhouding tussen aantal 15-24-jarigen en aantal 55-64-jarigen
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Familiale zorgindex
Definitie
Verhouding tussen aantal 80-plussers en aantal 50-59-jarigen
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Interne vergrijzing
Definitie
Verhouding tussen aantal 80-plussers en aantal 65-plussers
Update frequentie
juli
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Bevolkingsdichtheid
Definitie
Aantal inwoners per km²
Update frequentie
juli
Update aanlevering
02-08-22
Basisthema
Demografie
Indicator
Aangroei bevolking 1 jaar
Definitie
Aangroei van bevolking ten opzichte van voorgaande jaar, in procenten
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Natuurlijk accres
Definitie
Aantal geboorten verminderd met aantal overlijdens, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Geboorten
Definitie
Aantal levendgeborenen, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Overlijdens
Definitie
Aantal sterfgevallen, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Migratiesaldo
Definitie
Verschil tussen totale inwijkingen en totale uitwijkingen, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Migratie-intensiteit
Definitie
Som van totale inwijkingen en totale uitwijkingen, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Intern migratiesaldo
Definitie
Verschil tussen inwijkingen uit en uitwijkingen naar andere gemeente in België, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Interne inwijking
Definitie
Aantal personen dat zich vanuit andere Belgische gemeente in gemeente is komen vestigen, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Demografie
Indicator
Interne uitwijking
Definitie
Aantal personen dat vanuit gemeente is uitgeweken naar andere Belgische gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
juli
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Armoede
Indicator
Kansarmoede-index Kind en Gezin
Definitie
Aandeel kinderen geboren in kansarm gezin, in procenten
Update frequentie
augustus
Update aanlevering
20-11-23
Basisthema
Armoede
Indicator
Personen met verhoogde tegemoetkoming in ziekteverzekering
Definitie
Aandeel personen met verhoogde tegemoetkoming in ziekteverzekering, in procenten
Update frequentie
augustus
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Sportclubs
Definitie
Aantal sportclubs, per 1.000 inwoners
Update frequentie
augustus
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Vrijetijdsaanbod
Definitie
Aantal vrijetijdsactiviteiten, per 1.000 inwoners
Update frequentie
augustus
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Economie
Indicator
Tewerkstelling in kennis en creativiteit
Definitie
Aandeel werknemers in kennisintensieve en creatieve sectoren, in procenten
Update frequentie
augustus
Update aanlevering
02-09-21
Basisthema
Integratie
Indicator
Huurders van sociale woning, naar nationaliteit
Definitie
Aandeel huurders van sociale woning, per nationaliteitsgroep, in procenten
Update frequentie
augustus
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Integratie
Indicator
Kansarmoede-index Kind en Gezin, naar herkomst moeder
Definitie
Aandeel kinderen geboren in kansarm gezin opgedeeld volgens herkomst moeder, in procenten
Update frequentie
augustus
Update aanlevering
20-11-23
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Leerlingen secundair onderwijs, naar woonplaats
Definitie
Aantal leerlingen in gewoon secundair onderwijs die wonen in gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
augustus
Update aanlevering
25-04-22
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Intrafamiliaal geweld
Definitie
Aantal geregistreerde feiten van intrafamiliaal geweld, per 10.000 huishoudens
Update frequentie
augustus
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Lokale dienstencentra
Definitie
Aantal lokale dienstencentra, per 10.000 inwoners van 65 jaar en ouder
Update frequentie
augustus
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Armoede
Indicator
Personen met inkomensvervangende tegemoetkoming
Definitie
Aandeel personen met handicap met inkomensvervangende tegemoetkoming, in procenten
Update frequentie
september
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Economie
Indicator
Bruto toegevoegde waarde, per inwoner
Definitie
Bruto toegevoegde waarde, in euro per inwoner
Update frequentie
september
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Economie
Indicator
Bruto toegevoegde waarde, per werkende
Definitie
Bruto toegevoegde waarde, in euro per werkende
Update frequentie
september
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Economie
Indicator
Inkomende pendel
Definitie
Aandeel personen die in gemeente werken maar elders wonen, in procenten
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Economie
Indicator
Uitgaande pendel
Definitie
Aandeel personen die in gemeente wonen maar elders werken, in procenten
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Aantrekkingskracht lager onderwijs
Definitie
Verhouding tussen aantal leerlingen in lager onderwijs in vestigingsplaatsen in gemeente en aantal leerlingen in lager onderwijs wonend in gemeente
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Aantrekkingskracht secundair onderwijs
Definitie
Verhouding tussen aantal leerlingen in secundair onderwijs in vestigingsplaatsen in gemeente en aantal leerlingen in secundair onderwijs wonend in gemeente
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Instroom en uitstroom lager onderwijs
Definitie
Aandeel leerlingen in lager onderwijs in vestigingsplaats in gemeente met woonplaats buiten gemeente (instroom) en in vestigingsplaats buiten gemeente met woonplaats in gemeente (uitstroom), in procenten
Update frequentie
september
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Instroom en uitstroom secundair onderwijs
Definitie
Aandeel leerlingen in secundair onderwijs in vestigingsplaatsen in/buiten gemeente met woonplaats buiten/in gemeente (instroom/uitstroom), in procenten
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Leerlingen kleuteronderwijs, naar vestigingsplaats
Definitie
Aantal leerlingen in (buiten)gewoon kleuteronderwijs in vestigingsplaatsen in gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Leerlingen kleuteronderwijs, naar woonplaats
Definitie
Aantal leerlingen in gewoon kleuteronderwijs die wonen in gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
september
Update aanlevering
25-04-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Leerlingen lager onderwijs, naar vestigingsplaats
Definitie
Aantal leerlingen in (buiten)gewoon lager onderwijs in vestigingsplaatsen in gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Leerlingen lager onderwijs, naar woonplaats
Definitie
Aantal leerlingen in gewoon lager onderwijs die wonen in gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
september
Update aanlevering
25-04-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Leerlingen secundair onderwijs, naar vestigingsplaats
Definitie
Aantal leerlingen in (buiten)gewoon secundair onderwijs in vestigingsplaatsen gelegen in gemeente, per 1.000 inwoners
Update frequentie
september
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Participatie kleuteronderwijs
Definitie
Verhouding tussen aantal leerlingen in kleuteronderwijs in vestigingsplaatsen in gemeente en aantal 2,5- tot 5-jarigen in gemeente
Update frequentie
september
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Schoolse vertraging lager onderwijs, naar vestigingsplaats
Definitie
Aandeel leerlingen die in vierde leerjaar van lager onderwijs schoolse vertraging hebben opgelopen, in vestigingsplaatsen in gemeente, in procenten
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Schoolse vertraging lager onderwijs, naar woonplaats
Definitie
Aandeel leerlingen die in lager onderwijs schoolse vertraging hebben opgelopen en die wonen in gemeente, in procenten
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Schoolse vertraging secundair onderwijs, naar vestigingsplaats
Definitie
Aandeel leerlingen die in eerste jaar van tweede graad van secundair onderwijs schoolse vertraging hebben opgelopen, in vestigingsplaatsen in gemeente, in procenten
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Schoolse vertraging secundair onderwijs, naar woonplaats
Definitie
Aandeel leerlingen die in secundair onderwijs schoolse vertraging hebben opgelopen en die wonen in gemeente, in procenten
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Vlaamse Rand
Indicator
Leerlingen Franstalig basisonderwijs, naar vestigingsplaats
Definitie
Aantal leerlingen in basisonderwijs in Franstalige scholen in vestigingsplaatsen in gemeente, per 100 leerlingen in Nederlandstalige scholen
Update frequentie
september
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Vlaamse Rand
Indicator
Unieke inschrijvingen Nederlands tweede taal
Definitie
Aantal unieke inschrijvingen Nederlands tweede taal van cursisten die wonen in gemeente, per 100 inwoners
Update frequentie
september
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Globaal medisch dossier
Definitie
Aandeel inwoners met globaal medisch dossier, in procenten
Update frequentie
september
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Integratie
Indicator
Bereik niet-Belgische kiezers
Definitie
Verhouding tussen aantal ingeschreven kiezers met vreemde nationaliteit en aantal potentiële kiezers
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Integratie
Indicator
Bereik niet-Belgische kiezers, naar nationaliteit
Definitie
Verhouding tussen aantal ingeschreven kiezers met vreemde nationaliteit en aantal potentiële kiezers per nationaliteitsgroep
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Integratie
Indicator
Deelnemers volwassenenonderwijs, naar nationaliteit, naar woonplaats
Definitie
Aandeel cursisten van volwassenenonderwijs die wonen in gemeente, opgesplitst naar nationaliteitsgroep, in procenten
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Laadpunten voor elektrische wagens
Definitie
Aantal publieke laadpunten voor elektrische voertuigen, per 10.000 inwoners
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
11-04-23
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Autofinancieringsmarge
Definitie
Autofinancieringsmarge, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Belastingtarief aanvullende personenbelasting
Definitie
Belastingtarief van aanvullende personenbelasting, als percentage op inkomstenbelastingen
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Budgettair saldo
Definitie
Budgettair saldo, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Exploitatieontvangsten
Definitie
Exploitatieontvangsten, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Exploitatieuitgaven
Definitie
Exploitatieuitgaven, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Exploitatieuitgaven, naar functionele indeling
Definitie
Aandeel exploitatieuitgaven volgens herkomst of bestemming, in procenten
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Financiële schuld
Definitie
Financiële schuld, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Gecumuleerd budgettair resultaat
Definitie
Gecumuleerd budgettair resultaat, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Investeringsontvangsten
Definitie
Investeringsontvangsten, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Investeringsuitgaven
Definitie
Investeringsuitgaven, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Ontvangsten
Definitie
Totale ontvangsten, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting
Definitie
Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Ontvangsten uit andere belastingen
Definitie
Totale belastingontvangsten exclusief ontvangsten uit APB en OOV, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing
Definitie
Ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Opcentiemen op onroerende voorheffing
Definitie
Opcentiemen op onroerende voorheffing, in opcentiemen
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Toegestane werkingssubsidies
Definitie
Toegestane werkingssubsidies, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Lokaal bestuur
Indicator
Uitgaven
Definitie
Totale uitgaven, in euro per inwoner
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Ruimte
Indicator
Bebouwingsgraad
Definitie
Aandeel bebouwde oppervlakte, in procenten
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Gebouwen en woongelegenheden
Definitie
Aantal gebouwen en woongelegenheden, per 100 huishoudens
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Gebouwen, naar bouwjaar
Definitie
Aandeel gebouwen naar periode waarin ze gebouwd zijn, in procenten
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Gebouwen, naar bouwwijze
Definitie
Aandeel gebouwen naar bouwwijze, in procenten
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Wonen en woonomgeving
Indicator
Woongelegenheden, naar bouwwijze
Definitie
Aandeel woongelegenheden naar bouwwijze, in procenten
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Chronische aandoening
Definitie
Aandeel rechthebbenden met minstens één statuut chronische aandoening, in procenten
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Kankerscreening
Definitie
Aandeel inwoners dat zich preventief laat onderzoeken op kanker, in procenten
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Prevalentie diabetes
Definitie
Aandeel rechthebbenden met afleveringen antidiabetica of met naar diabetes verwijzende nomenclatuur
Update frequentie
oktober
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Armoede
Indicator
Aangiften groter dan 50.000 euro
Definitie
Aandeel aangiften met netto belastbaar inkomen boven 50.000 euro, in procenten
Update frequentie
november
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Armoede
Indicator
Fiscaal inkomen beneden kritische grens
Definitie
Aandeel individuele resp. gemeenschappelijke aangiften met netto belastbaar inkomen lager dan 10.000 resp. 20.000 euro, in procenten
Update frequentie
november
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Armoede
Indicator
Gemiddeld inkomen, per aangifte
Definitie
Gemiddeld netto belastbaar inkomen, in euro per aangifte
Update frequentie
november
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Armoede
Indicator
Gemiddeld inkomen, per inwoner
Definitie
Gemiddeld netto belastbaar inkomen, in euro per inwoner
Update frequentie
november
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Armoede
Indicator
Personen met (equivalent) leefloon
Definitie
Aandeel personen met (equivalent) leefloon, in procenten
Update frequentie
november
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Armoede
Indicator
Personen met Inkomensgarantie voor Ouderen
Definitie
Aandeel personen met Inkomensgarantie voor Ouderen of Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden, in procenten
Update frequentie
november
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Armoede
Indicator
Personen met sociale bijstandsuitkering
Definitie
Aandeel personen met sociale bijstandsuitkering, in procenten
Update frequentie
november
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Tewerkstelling in culturele en creatieve sector
Definitie
Aantal arbeidsplaatsen in culturele sector, per 1.000 inwoners
Update frequentie
november
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Economie
Indicator
Btw-plichtige ondernemingen
Definitie
Aandeel btw-plichtige ondernemingen naar type onderneming, in procenten
Update frequentie
november
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Economie
Indicator
Faillissementen
Definitie
Aantal faillissementen, per 1.000 ondernemingen
Update frequentie
november
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Economie
Indicator
Netto-groeiratio ondernemingen
Definitie
Verschil tussen aantal oprichtingen en aantal stopzettingen, per 100 ondernemingen
Update frequentie
november
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Economie
Indicator
Oprichtingsratio ondernemingen
Definitie
Aantal oprichtingen, per 100 ondernemingen
Update frequentie
november
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Economie
Indicator
Stopzettingsratio ondernemingen
Definitie
Aantal stopzettingen, per 100 ondernemingen
Update frequentie
november
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Economie
Indicator
Turbulentieratio ondernemingen
Definitie
Som van aantal oprichtingen en aantal stopzettingen, per 100 ondernemingen
Update frequentie
november
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Economie
Indicator
Vestigingen, naar grootteorde
Definitie
Aandeel vestigingen met personeel naar grootte van vestiging, in procenten
Update frequentie
november
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Economie
Indicator
Vestigingen, naar sector
Definitie
Aandeel vestigingen met personeel naar sector, in procenten
Update frequentie
november
Update aanlevering
28-02-23
Basisthema
Mobiliteit
Indicator
Personenwagens
Definitie
Aantal geregistreerde personenwagens, per 1.000 inwoners
Update frequentie
november
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Mobiliteit
Indicator
Personenwagens, naar brandstoftype
Definitie
Aandeel geregistreerde personenwagens naar brandstoftype, in procenten
Update frequentie
november
Update aanlevering
02-12-22
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Chronische aandoening bij ouderen
Definitie
Aandeel rechthebbende 65-plussers met minstens één statuut chronische aandoening, in procenten
Update frequentie
november
Update aanlevering
25-04-22
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Tewerkstelling in sportsector
Definitie
Aantal arbeidsplaatsen in sportsector, per 1.000 inwoners
Update frequentie
november
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Spijbelgedrag deeltijds beroepsonderwijs, naar vestigingsplaats
Definitie
Aandeel leerlingen die minstens 30 halve dagen in deeltijds beroepsonderwijs ongewettigd afwezig waren, in vestigingsplaatsen in gemeente, in procenten
Update frequentie
december
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Spijbelgedrag lager onderwijs, naar vestigingsplaats
Definitie
Aandeel leerlingen die minstens 30 halve dagen in lager onderwijs ongewettigd afwezig waren, in vestigingsplaatsen in gemeente, in procenten
Update frequentie
december
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Onderwijs en vorming
Indicator
Spijbelgedrag secundair onderwijs, naar vestigingsplaats
Definitie
Aandeel leerlingen die minstens 30 halve dagen in secundair onderwijs ongewettigd afwezig waren, in vestigingsplaatsen in gemeente, in procenten
Update frequentie
december
Update aanlevering
18-01-23
Basisthema
Ruimte
Indicator
Bebouwde oppervlakte, naar functie
Definitie
Aandeel bebouwde oppervlakte naar functie, in procenten
Update frequentie
december
Update aanlevering
28-01-22
Basisthema
Ruimte
Indicator
Onbebouwde oppervlakte, naar functie
Definitie
Aandeel onbebouwde oppervlakte naar functie, in procenten
Update frequentie
december
Update aanlevering
28-01-22
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Amateurkunstenorganisaties
Definitie
Aantal amateurkunstenorganisaties, per 10.000 inwoners
Update frequentie
voorjaar 2024
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Erfgoedorganisaties- en instellingen
Definitie
Aantal erfgoedverenigingen, per 10.000 inwoners
Update frequentie
voorjaar 2024
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Jeugdbewegingen
Definitie
Aantal lokale afdelingen van jeugdbewegingen, per 10.000 inwoners van 3 tot en met 30 jaar
Update frequentie
voorjaar 2024
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Leden amateurkunstenorganisaties
Definitie
Aantal leden van amateurkunstenorganisaties, per 1.000 inwoners
Update frequentie
voorjaar 2024
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Leden jeugdbewegingen
Definitie
Aantal leden van lokale afdelingen van jeugdbewegingen, per 1.000 inwoners van 3 tot en met 30 jaar
Update frequentie
voorjaar 2024
Update aanlevering
31-08-23
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Leden verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk
Definitie
Aantal leden van lokale afdelingen van verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk, per 1.000 inwoners
Update frequentie
voorjaar 2024
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Cultuur en vrije tijd
Indicator
Verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk
Definitie
Aantal lokale afdelingen van verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk, per 10.000 inwoners
Update frequentie
voorjaar 2024
Update aanlevering
19-07-23
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Groen in de buurt
Definitie
Aandeel oppervlakte ingenomen door woongroen, buurtgroen en wijkgroen, en aandeel inwoners dat binnen bepaalde afstand hiervan woont, in procenten
Update frequentie
maart 2025
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Groen in de gemeente
Definitie
Aandeel oppervlakte ingenomen door stadsdeelgroen, stadsgroen en stadsbos, en aandeel inwoners dat binnen bepaalde afstand hiervan woont, in procenten
Update frequentie
maart 2025
Update aanlevering
26-10-22
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Gebouwen met overstroming
Definitie
Aandeel gebouwen met kans op een overstroming, in procenten
Update frequentie
oktober 2025
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Kwetsbare personen blootgesteld aan hittestress
Definitie
Aandeel 0-4-jarigen en 65-plussers dat wordt blootgesteld hittestress, in procenten
Update frequentie
oktober 2025
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Economie
Indicator
Jobratio
Definitie
Aantal jobs, per 100 inwoners op arbeidsleeftijd
Update frequentie
onbekend
Update aanlevering
15-10-21
Basisthema
Werk
Indicator
Activiteitsgraad
Definitie
Aandeel van beroepsbevolking in totale bevolking op arbeidsleeftijd, in procenten
Update frequentie
onbekend
Update aanlevering
15-10-21
Basisthema
Werk
Indicator
Werkzaamheidsgraad, naar geslacht
Definitie
Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd, naar geslacht, in procenten
Update frequentie
onbekend
Update aanlevering
15-10-21
Basisthema
Werk
Indicator
Werkzaamheidsgraad: leeftijdskloof
Definitie
Verschil tussen werkzaamheidsgraad van 20-49-jarigen en van 50-64-jarigen, in procentpunt
Update frequentie
onbekend
Update aanlevering
15-10-21
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Bezoek huisarts
Definitie
Aandeel rechthebbenden met minstens één contact met huisarts, in procenten
Update frequentie
onbekend
Update aanlevering
24-12-21
Basisthema
Zorg en gezondheid
Indicator
Gezinszorg
Definitie
Aantal gepresteerde uren gezinszorg, per 100 inwoners
Update frequentie
onbekend
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Economie
Indicator
Ondernemersgraad
Definitie
Aandeel zelfstandigen en helpers ten opzichte van aantal 15-64-jarigen, in procenten
Update frequentie
onregelmatig
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
E-peil nieuwbouwwoningen
Definitie
Gemiddeld E-peil van afgewerkte nieuwbouwwoningen
Update frequentie
onregelmatig
Update aanlevering
16-06-21
Basisthema
Klimaat, milieu en natuur
Indicator
Zonnepanelen: benuttingsgraad daken
Definitie
Benuttingsgraad van daken voor zonnepanelen, in aandeel zonnepotentieel dat gebruikt wordt
Update frequentie
onregelmatig
Update aanlevering
17-05-23